سفارش تبلیغ
صبا
خداوند می فرماید : گفتگوی علمی در میان بندگانم دلهای مرده را حیات می بخشد؛ آن گاه که در آن به امر من برسند [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]

مدرسه عفت

 
 
گزارش شورای آموزگاران درآبان ماه(جمعه 87 آبان 24 ساعت 11:10 عصر )

بسمه تعالی

گزارش شورای آموزگاران درآبان ماه ،دبستان عفت

جلسه شورای آموزگاران این دبستان ،درتاریخ 5/8/87،روزیکشنبه   ،ساعت 11صبح الی12:05درمحل دفتر آموزشگاه برگزارگردید.

شروع جلسه باذکرآیاتی ازقران مجید بود.سپس خانم شمسبگی ضمن تشکر اززحمات همکاران ،مطالبی بیان نمودندکه اهم مطالب بیان شده به شرح ذیل می باشد:(مطالب تهیه شده ازمجله رشد آموزش ابتدایی مهر87می باشد)

- بیان تجربه های همکاران درمورد توسعه ی سوادخواندن ،چندروش آن:                  الف – شیوه کلوز:روشی است درسطح جهانی وبرای کسب اطلاعات درباره ی سطح خواندن ودرک کودکان به کاررفته است  .

یک متن 100تا250کلمه ای مناسب راانتخاب وازهرپنج کلمه،یک کلمه راحذف می کنم .سپس ازدانش آموزان می خواهیم متن را بخوانندوبرحسب بافت جمله ،جای خالی راباکلمه های صحیح مدنظر خودشان پرکنند.این روش هم به صورت فردی وهم به صورت گروهی می توان انجام داد.

ب- کلمه ی گمشده :روی تخته جمله ای رامی نویسیم ،یکی ازدانش آموزان راصدامی زنیم،جمله رابخواندوسپس ازکلاس خارج شود.سپسیک یادوکلمه راپاک می کنیم . ازدانش آموز می خواهیم به کلاس واردشود وبادیدن جمله ی ناقص بگویدچه کلمه ای پاک شده است ،به اوامتیاز می دهیم وتوسط دانش آموزان تشویق می شود

ج- تلفیق سه درس باهم :درس 16 کتاب هدیه های آسمانی پایه چهارم باواحد کاردوست یابی (طرح کرامت )وبخوانیم پایه چهارم می توان تلفیق کردومی توان گفت :بچه هایک جمله درباره دوستی بگویید،هرکدام ازبچه ها جمله ای بیان می کنند .سپس ازآنها می خواهیم یک صفت از دوست خوب راباحبوباتبه صورت کاردستی درست کنندوبه دیوار کلاس بزنند. و......

-بیان طرحی برای تلفیق ورزش بادرس های دیگر . چند نمونه بازی مانندورزش وآموزش الفبا......(ارائه ی جگونگی بازی )ویاورزش وآموزش استان ها.....

- ارائه طرح ابتکاری آموزش جدول ضرب دررنگین کمان وارائه ی چگونگی تهیه ی این طرح .

- ارائه ی طرح جدول تقسیم همراه باتوضیحات لازم .

همچنین ارائه ی طرح پیشنهادی خانم شمسبگی مبنی برتهیه ی صندوق خوبی ها درمدرسه ،به این صورت که بچه ها همراه معلمین کارهای خوب رادریک لیست تهیه ودرسالن نصب می شود وبچه ها سعی می کنند این کارهای خوب راطی یک هفته به خوبی انجام دهند ودرپایان هرهفته دانش آموزان ازبین دانش آموزان کلاس خود وهمچنین باتوجه به نظر معلمان ،نام بهترین هارا روی کاغذ بنویسندودرصندوق مربوطه بیندازندومدیرمدرسه به دانش آموزان برترجایزه بدهد . این کاردارای دوهدف می باشد. 1.درانجام کارهای خوب خاطره ای فراموش نشدنی برای بچه ها بوجود می آورد. 2. به میل درونی ،به سوی کارهای خوب گرایش می یابند . این طرح مورد تایید همکاران نیز قرارگرفت ومقرر شداین طرح به اجرا درآید

درپایان جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت .همکاران شرکت کننده :

 

- خانم زهرا شمسبگی                   مدیر –آموزگار پایه چهارم وپنجم

- خانم لیلا شاهمرادی                  مربی پیش دبستانی

- آقای حسن نادری                     آموزگاز پایه اول

- خانم زهره حمیدیا                     آموزگارپایه دوم وسومبازدیدهای امروز: 3  بازدید

بازدیدهای دیروز:3  بازدید

مجموع بازدیدها: 13504  بازدید


» فهرست موضوعی یادداشت ها «
» اشتراک در خبرنامه «